کسب سظح آمادگی فناوری ممتاز

سامانه آزمون سال با عنایت پروردگار توانست سطح آمادگی فناوری 8 ممتاز را از وزارت علوم و تحقیقات دریافت نماید.