نمونه سوال (تستی ) امتحان کلاسی درس فارسی ۳ پایه دوازدهم

تعداد سوال:10
1000 تومان
WHERE 1<>1