نمونه سوال (تستی) امتحان درس پیام های آسمان،درس 8 پایه هشتم

تعداد سوال:10
1500 تومان
WHERE 1<>1