نمونه سوال (تستی ) امتحان درس سنجش واندازه گیری ، پایه یازدهم رشته تربیت بدنی

تعداد سوال:12
1000 تومان
WHERE 1<>1