نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس علوم و فنون ادبی(3) ،درس 6-1 ،پایه دهم

تعداد سوال:25
1700 تومان
WHERE 1<>1