نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس کار و فناوری پودمان 5-1، پایه هفتم

تعداد سوال:30
1500 تومان
WHERE 1<>1