نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس تفکر و سوادرسانه ای ، پایه دهم

تعداد سوال:21
1500 تومان
WHERE 1<>1