نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول طالعات اجتماعی پایه هشتم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1