نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس فارسی (3)دوازدهم - مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:22
1500 تومان
WHERE 1<>1