نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول جغرافیا (3) پایه دوازدهم

تعداد سوال:33
2000 تومان
WHERE 1<>1