نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس مطالعات اجتماعی ،درس 12-1 پایه هشتم دوره متوسطه اول

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1