نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس پمپ های صنعتی پایه دوازدهم- الکتروتکنیک - رشته کار و دانش

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1