آزمون شاخص های مکتب شهید سلیمانی

تعداد سوال:20
2200 تومان
WHERE 1<>1