نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس انگلیسی (3) پایه دوازدهم (مجهول و شرطی نوع دوم و دنباله سوالی و ضمایر موصولی) ، مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:28
1800 تومان
WHERE 1<>1