نمونه سوال امتحان نوبت اول درس محتواساز آموزش الکترونیکی (کپتیویت Adobe Captivate) پایه دوازدهم رشته کامپیوتر

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1