نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول دینی (پیام های آسمانی) -درس ۶-۱ بجز۳ پایه نهم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1