نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس جوشکاری- رشته صنایع فلزی ،فنی و حرفه ای

تعداد سوال:23
1500 تومان
WHERE 1<>1