نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس جغرافیای ایران دهم ،درس ۲ روش تحقیق- مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:19
1400 تومان
WHERE 1<>1