نمونه سوال (تستی) درس پیام های آسمان، درس 5-4 ، پایه نهم

تعداد سوال:9
900 تومان
WHERE 1<>1