نمونه سوال (تستی ) امتحان پیام های آسمان -درس 4-5، پایه نهم نمونه 2

تعداد سوال:9
900 تومان
WHERE 1<>1