آزمون مستمر دهم تجربی از فصول ۱،۲و۳

تعداد سوال:30
1500 تومان
WHERE 1<>1