نمونه سوال (تستی ) امتحان مستمر درس پیامهای آسمان ،درس 4-3 پایه نهم

تعداد سوال:11
1000 تومان
WHERE 1<>1