نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس پیامهای آسمان ،درس 5-1 پایه هشتم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1