نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس فیزیک (2) دوازدهم ، رشته ریاضی فیزیک

تعداد سوال:15
1200 تومان
WHERE 1<>1