نمونه سوال (تشریحی) امتحان نوبت اول درس عربی پایه دهم - دروس مشترك فنی و حرفه ای

تعداد سوال:23
1700 تومان
WHERE 1<>1