نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس ریاضی و آمار (3)، فصل 2-1 ، پایه دوازدهم

تعداد سوال:11
1100 تومان
WHERE 1<>1